Digital Nätverksträff med WSP Rail Advisory

Välkommen till Yrkesdörrens digitala Nätverksträff med WSP Rail Advisory

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse för att delta på Yrkesdörrens digitala Nätverksträff med WSP Rail Advisory.

Kort om WSP Rail Advisory: WSP är ett teknik konsultföretag som utvecklar hållbara tekniska lösningar för framtidens samhällen. Sektorn WSP Rail Advisory (Järnvägar och kollektivtrafik) har lett järnvägs- och kollektivtrafiksektorn sedan sitt första projekt: utformningen av New York Citys tunnelbanesystem på 80-talet. Rail Advisory har en ledande roll i framtidens moderna kommunikationer. WSP:s experter hjälper transportmyndigheter att planera, utforma och hantera alla former av kollektivtrafik – stadsbanor och snabbspårvägar, spårvagnar, persontransportsystem och expressbussar.

Inför den digitala nätverksträffen kommer vi att matcha dig med en anställd på WSP Rail Advisory inom samma bransch som du. Eventet kommer att inledas med att Ulf Larsson, chef på Rail Advisory, berättar om WSP och sektorn Rail Advisory. Därefter kommer du och din match i ett individuellt, digitalt möte prata om hur er gemensamma bransch fungerar i Sverige, dela värdefulla tips och idéer på hur man tar sig in på den svenska arbetsmarknaden eller kanske vilka utmaningar och möjligheter som er bransch står inför till följd av Covid 19. Låt kreativiteten kring samtalsämnen flöda och få ny kunskap, samtidigt som du breddar ditt nätverk!

Anmäl dig redan idag då antalet platser är begränsat! Får du plats på eventet kommer du få all information du behöver innan och under eventet, tillsammans med möteslänken i god tid innan 5 mars! OBS: Presentationen av WSP kommer att hållas på svenska. Därefter får du och din match själva bestämma vilket språk ni vill prata under ert individuella digitala möte.

Tid & datum för Nätverksträffen: Fredag 5 mars, 2021, kl 12:00 – 13:00

Sista anmälningsdagen: måndag 22 februari, 2021

Kort om Yrkesdörren

Visste du att vartannat företag anställer via kontakter? De nätverk vi har är med andra ord direkt avgörande för att komma in på arbetsmarknaden. Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar och utrikesfödda inom samma bransch för att bredda våra nätverk.

Anmälan är nu stängd

Welcome to Yrkesdörrens digital networking event with WSP Rail Advisory

Welcome to register your interest in participating in Yrkesdörren’s digital Network Event with WSP Rail Advisory.

About WSP Rail Advisory: WSP is a global technology consulting company that develops sustainable technical solutions for the societies of the future. The WSP Rail Advisory sector has led the rail and public transport sector since its first project: the design of New York City’s subway system in the 1980s. Rail Advisory has a leading role in the modern communications of the future and its experts assist transport authorities in planning, designing and managing all forms of public transport – city railways and expressways, trams, passenger transport systems and express buses.

Before the event we will match you with a person who works at WSP Rail Advisory within the same industry as you. The event will begin with Ulf Larsson, Head of Rail Advisory, talking about WSP and the Rail Advisory sector. After that, you and your match will in an individual, digital meeting have the opportunity to talk about how your common industry works in Sweden, share valuable tips and ideas on how to enter the Swedish labor market or perhaps what challenges and opportunities your industry faces as a result of Covid 19. Let the creativity around topics of conversation flow and gain new knowledge while you broaden your network!

Register today as the number of spots for this event is limited! If you get a spot at the event, you will receive all the information you need before and during the event, together with the meeting link well in advance of 5 March! NOTE: The presentation of WSP will be held in Swedish. After that, you and your match will decide which language you want to speak during your individual digital meeting.

Time & date for the Network Meeting: Friday 5 March, 2021, 12:00 – 13:00

Deadline for registration: Monday 22 February, 2021

About Yrkesdörren Did you know that every second company recruits through contacts? For those who are new in Sweden, a professional network can be crucial to enter the labour market. Yrkesdörren creates meetings between established Swedes, who want to broaden and share their network, with people who are new in Sweden and want to build their own professional network.

The registration is now closed